Servis komínů
ostatní služby

 • Prohlídka komínovou kamerou
 • Výpočet spalinové cesty
 • Měření komínového tahu
 • Konzultace, poradenství
Rekonstrukce
komínů

 • Vložkování komínů
 • Frézování komínů
 • Vymazávání komínů
 • Opravy nadstřešních částí a jiné přestavby
Stavba nových
komínů

 • Systémové komíny zděné
 • Systémové komíny fasádní nerezové
 • Kouřovody s funkci komína
 • Komínové nádstavce
Kontrola účinnosti kotlů

Ve spolupráci s firmou RELOCA energy solutions provádím pravidelné kontroly účinností kotlů, vycházející ze zákona č. 177/2006 Sb. 
Poslední novelou je zákon č. 318/2012 Sb. , který nabyl platnosti k 1.1.2013. Prováděcím předpisem je vyhláška č. 194/2013 Sb.

Dnem 22.1.2016 vstoupila v platnost  nová Vyhláška č. 34/2016 Sb., dle kterého je majitel, správce či uživatel budov včetně rekreačních objektů povinen v předepsaných lhůtách zajistit kontrolu a čištění komínu prostřednictvím odborně způsobilé osoby/firmy, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví

Kontrola spalinové cesty - komínu se provádí:

 • posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce,
 • posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
 • posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu,
 • posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
 • posouzením jejího stavebně technického stavu.
O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 vyhlášky č. 34/2016 Sb. 
Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy, popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly. 
Čištění spalinové cesty - komínu svépomocí je možné pouze u spalinové cesty sloužící k odvodu spalin od spotřebičů na tuhá paliva do výkonu 50 kW. 
 
Celé znění vyhlášky č. 34/2016 Sb. si můžete stáhnout ZDE.    objednat sluzbu button

  lhuty pro kontroly a cisteni